ՄԱՅՐԵՆԻ

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև-3 տառ,4հնչյուն

ոզնի-4 տառ,5 հնչյուն

ոհմակ-5 տառ, 6հնչյուն

հրեղեն-6 տառ 7 հնչյուն

երախտամոռ-9տառ, 10 հնչյուն

տերև-4 տառ, 5 հնչյուն

հարևան-6 տառ7 հնչյուն

եղանակ6տառ7հնչյուն

սեղան-5 տառ,5 հնչյուն

երազ-4 տառ,5 հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), կածան (2), հերոս (2), բերանբաց (3), արկածային

(4), արդարադատ (4), կարգապահ (3), հերթական (3),

մատակարարել (5), ազատասեր (4):

կածան-կա-ծան

հերոս-հե-րոս

բերանբաց-բե-րան-բաց

արկածային-ար-կա-ծա-յին

արդարադատ-ար-դա-րա-դատ

կարգապահ-կար-գա-պահ

հեր-թա-կան

մա-տա-կա-րա-րել

ազատասեր-ա-զա-տա-սեր

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

ու-ղե-վոր-ուղևոր

Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին

ա-րե-վոտ

սե-վուկ

 բե-վե-ռա- յին

ձե-վա-կան-ձևական

թե-վա-վոր-թևավոր

Реклама